1. Reservering:

1.1 Middels de website www.brocantwerpen.be kan een deelnemer één of meerdere percelen reserveren voor edities van BROCANTWERPEN.
1.2 Het totaalbedrag dient 14 dagen vooraf betaald te worden op rekeningnummer
HEROPROJECTS KBC BE04 7350 3822 2331 ***NIEUW REKENINGNUMMER***,
met mededeling van uw persoonlijke referentienummer BROCA... + editie.
1.3 Een reservering wordt pas in behandeling genomen, wanneer het volledige reserveringsbedrag voldaan is.
1.4 De deelnemer kan 1 tot 3 percelen reseveren (elk perceel is 3m breed - 4m diep). De organisatie is niet aansprakelijk indien een deelnemer een verkeerde reservering plaatst.
1.5 Een wijziging in de reservering kan enkel per email ingediend worden. Indien er gelegenheid is, zal de organisatie de wijziging honoreren.
1.6 De organisatie behoudt zich het recht voor om een reservering, zelfs nadat het volledige reserveringsbedrag voldaan is, te weigeren. De organisatie heeft het recht om deze weigering zonder opgaaf van reden mede te delen.
1.7 Op het reserveringsformulier kunnen specifieke wensen worden aangegeven. De organisatie doet 
haar uiterste best om hier rekening mee te houden, maar kan niet garanderen dat de 
betreffende wens wordt ingewilligd, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
1.8 Indien twee deelnemers een kraam willen delen, dan is dit alleen toegestaan na een schriftelijk akkoord van de organisatie. Het delen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid, evenals het verdelen van de kosten.
1.9 Bij het reserveren van een extra standplaats wordt het volledige reserveringsbedrag gerekend.

2. Annulering:

2.1 Annulering dient schriftelijk (per e-mail) en gedateerd te gebeuren.
2.2 Annuleren is gratis tot 7 dagen voor aanvang van het desbetreffende evenement.
2.3 Bij een annulering later dan 7 dagen voor aanvang van het desbetreffende evenement wordt het volledige reserveringsbedrag ingehouden.
2.4 De organisatie is niet verplicht om het reserveringsbedrag te retourneren bij onvrede van de deelnemer, tenzij 
zulks redelijkerwijs verwacht kan worden.

3. Percelen:

3.1 Het product of de dienst waarmee de deelnemer zich inschrijft is gelijk aan het gepresenteerde dat op de BROCANTEMARKT wordt aangeboden.
3.2 Het is niet toegestaan uw kraam verder uit te breiden zonder toestemming van de organisatie.
3.3 Indien een deelnemer een half uur na aanvangstijd van het evenement niet is verschenen dan vervalt de reservering en wordt het reserveringsbedrag niet geretourneerd. Alsnog deelnemen is uitsluitend mogelijk na overleg met de organisatie.
3.4 Het is niet toegestaan om uw staanplaats door te verkopen, te verhuren of te verpachten aan andere partijen.
3.5 Deelnemers dienen zich te houden aan de toegewezen staanplaats. Er mag geruild worden, maar 
dit dient in onderlinge overeenstemming met overige deelnemers te geschieden.
3.6 De stand of kraam mag niet worden verplaatst; er dient immer minimaal 4 meter 
doorrijbreedte te worden vrijgehouden als calamiteitenroute.
3.7 Op het terrein is gebruik van LPG, anders dan t.b.v. voortstuwing van een motortuig, ten strengste verboden.
3.8 Verkoop van drank is niet toegestaan, tenzij goedkeuring van de organisatie is verkregen en 
men voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovengenoemde regelingen en men in bezit is 
van een sociale hygiëne diploma.

4. Elektriciteit:

4.1 De organisatie levert alleen elektriciteit, mits dit puur noodzakelijk is voor de verkoop van waren. Indien u elektriciteit gereserveerd heeft, dan bent u zelf verantwoordelijk voor een haspel en geschikte 
stekkers.
4.2 Elektriciteit zal alleen beschikbaar zijn na opgave van de hoeveelheid benodigde elektriciteit 
(aangegeven in watt).
4.3 Opgave van de benodigde hoeveelheid elektriciteit dient vermeld te worden op het reserveringsformulier. Zonder vermelding behoudt de organisatie zich het recht voor om geen elektriciteit aan te bieden.
4.4 Indien op de dag van het evenement blijkt, dat de deelnemer geen elektriciteit meer nodig heeft, dan is het niet mogelijk om het reeds betaalde reserveringsbedrag teruggestort te krijgen.
4.5 Deelnemers die op de dag van het evenement wijzigingen willen aanbrengen in de elektriciteitsvoorziening (lees: verplaatsen elektriciteitspunten, -kabels, etc.), bespreken dit vóór handelen, met de organisatie.
4.6 Indien er door overmacht tijdelijk geen elektriciteit geleverd kan worden op de dag van het evenement, dan stelt de organisatie zich niet aansprakelijk voor inkomstenderving en/of andere kosten.

5. Aankomst & vertrek, lossen & laden, parkeren:

5.1 De deelnemer meldt zich, indien nodig, eerst aan om te horen welke plaats, hij/zij toegewezen heeft gekregen.
5.2 De deelnemer houdt zich aan de opbouw- en afbouwshift en aan de route die door de organisatie gegeven is.
5.3 Auto’s mogen geparkeerd worden op uw toegewezen standplaats.
5.4 Vzw Hista noch Brocantwerpen stellen zich niet aansprakelijk voor eventuele gemeentelijke belastingen (lees: boetes voor foutief parkeren, e.d.).
5.5 De deelnemer volgt immer de instructies op die door iemand van de organisatie gegeven wordt. Indien dit niet gebeurt dan kan er tot uitsluiting, zonder terugstorting van het reserveringsbedrag, besloten worden.
5.6 De deelnemer dient stapvoets op het terrein te rijden.
5.7 Deelnemers dienen de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s te houden.
5.8 Het is niet toegestaan de doorrijroutes te blokkeren.
5.9 Uiterlijk een uur na afloop van het evenement dienen de kramen leeg te zijn.

6. Houding en gedrag:

6.1 Indien een deelnemer zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van het evenement wordt bemoeilijkt, dan kan de deelnemer direct worden uitgesloten, zonder terugstorting van het reserveringsbedrag.
6.2 Alle uit hinder en uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. De organisatie houdt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer.
6.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de Markt de kramen 
te ontruimen.
6.4 Laat geen rommel achter. (GAS-boete)
6.5 Er mag geen schade worden toegebracht aan het terrein, de gebouwen en de groenvoorzieningen 
op het terrein.

7. Overige:

7.1 De organisatie bepaalt de datum, het tijdstip en de locatie van de Markt.
7.2 De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. De 
deelnemer neemt op eigen risico deel aan de Markt.
7.3 De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inkomstenderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.
7.4 De deelnemer zelf is verantwoordelijk voorzieningen te treffen in geval van slecht weer.
7.5 De organisatie is verantwoordelijk voor de relevante vergunningen.
7.6 De organisatie levert standplaatsen. De afmetingen worden van tevoren gecommuniceerd naar de deelnemers. De organisatie behoudt zich het recht voor de afmetingen per evenement te wijzigen, mits dit van tevoren aan de deelnemers te kennen is gegeven.
7.7 Bij algehele afgelasting van de markt wegens onvoorziene omstandigheden ontvangt de deelnemer 100% restitutie van het inschrijfgeld.
7.8 De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bieden van kwaliteit van de verkoopwaar.
7.9 De organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van deelnemers en bezoekers, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van de 
organisatie.
7.10 De organisatie is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van 
vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte 
of welke overmachtssituatie dan ook.
7.11 Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.

8. Betalingen & Prijzen

SMALL   €20 (B 3m x D 2m)
MEDIUM   €40 (B 6m x D 2m)
LARGE   €70 (B 6m x D 4m)
EXTRA LARGE   €100 (B 9m x D 4m)

HERO PROJECTS
Grote Markt 27 B302
2000 ANTWERPEN
BTW 0603 996 036
BE04 7350 3822 2331
BIC KRED BE BB